Om öppna data

Öppna data avser information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. Det innebär att öppna data är data som är fria att använda för vem som helst hur som helst med så få begränsningar som möjligt i form av licensvillkor, avgifter, tekniska format som ägs av någon viss aktör med mera.

Öppna data underlättar återanvändande av data.  Detta återanvändande kan bestå i att ideella eller kommersiella innovatörer tar fram nya tjänster eller produkter som återanvänder datat på något sätt. Återanvändandet av data kan också bestå av att medborgare använder datat för att få insyn i hur samhället och olika samhällsfunktioner fungerar eller i att forskare använder datat för att skapa ny kunskap.

Nyttan med öppna data

Nyttan med öppna data kan sammanfattats i tre punkter:

 • Skapa insyn och delaktighet: Genom att förenkla för medborgare, organisationer och företag att ta del av och vidareutnyttja information från den offentliga förvaltningen förbättras möjligheterna
  till ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning.
 • Driva kvalitetsarbete: Arbetet med öppna data för även med sig positiva effekter för den offentliga
  förvaltningens interna arbete. Öppna data fungerar som en katalysator för ordning och
  reda samt bidrar till att tillgängliggöra data som kan tjäna som verksamhetsstöd och
  underlag för analys av den egna verksamheten.
 • Förbättra förutsättningarna för tillväxt: Det har gjorts flera försök att beräkna värdet på marknaden för informationstjänster som bygger på återanvända offentliga data och e-tjänster. En studie som genomförts på uppdrag av EU-kommissionen visar på stor nytta av fritt tillgänglig offentlig data.

Varför ska man publicera öppna data?

Det finns flera anledningar för Huddinge kommun att publicera öppna data:

 • Ökad insyn i hur kommunen fungerar
 • Möjliggör ökat inflytande från medborgarnas sida
 • Om öppna data används för att utveckla tex mobilapplikationer så ger det medborgarna fler möjligheter att interagera med kommunen
 • All kommunens data är finansierad av skattebetalarna, så den bör vara tillgänglig för skattebetalarna
 • Genom ökad insyn, ökat inflytande och mer användning av data så kan förhoppningsvis delar av kommunen effektiviseras